ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาชิกสภา อบต.น่าป่า

 

 

     
  นายวิเชียร แสงมณี  
  ประธานสภา อบต.นาป่า  
     
 
นายยุท คลังเงิน      นายอดิเรก  วรฉายสมบัติ
รองประธานสภา อบต.นาป่า   เลขานุการสภา อบต.นาป่า
     
     
นายเพ็ง สายโส   นายวิเชียร แสงมณี  
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1    สมาชิกสภาหมู่ที่ 1  
     
     
นายบุญเทียน คำพาณิชย์    นายประสิทธิ์  สวนหอม
 สมาชิกสภาหมู่ที่ 2   สมาชิกสภาหมู่ที่ 2 
     
     
 นายบุญทำ บุ้งจันทร์   นายปรีชา  ทองมา 
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3    สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 
     
     
นางสมคิด  ก้อนเทียน    นายสฤษฏ ดียัง  
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4    สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 
     
     
 นายสมหวัง แก้วนิมิตร   นายสมาน  โทเพชร 
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5     สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
     
     
 นายนิตย์ ดวงอุปะ    นายองอาจ กองเกิน
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6     สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
     
     
 นายสมุน  นันตะวงค์   นายบุญเรือง บุญมา 
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7    สมาชิกสภาหมู่ที่ 7 
     
 
 นายอนุสรณ์  เจริญสาร     นายวุฒิชัย ผิวยะกา
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8    สมาชิกสภาหมู่ที่ 8 
     
 
 นายส่วน  พิมเสนา    นายนิพล ตาทิพย์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 9    สมาชิกสภาหมู่ที่ 9 
     
 
นางศิริพร เขาแก้ว   นายอุดม คำภู
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10    สมาชิกสภาหมู่ที่ 10 
     
 
 ายสำราญบุตร สะสม    นางสาวเสาร์ห้า ผิวยะกา
 สมาชิกสภาหมู่ที่ 11   สมาชิกสภาหมู่ที่ 11
     
 
 นางกุลวดี แว่นแก้ว   น.ส.ปุญชรัสมิ์  วีราพรนุวัฒน์ 
สมาชิกสภาหมู่ที่ 12    สมาชิกสภาหมู่ที่ 12
     
     
  นายยุท คลังเงิน   นายอิสระ คนมาก  
สมาชิกสภาหมู่ที่ 13   สมาชิกสภาหมู่ที่ 13
     
 
 นางชุดา พิมดา   นายสนั่น แก้วดวงดี  
สมาชิกสภาหมู่ที่ 14   สมาชิกสภาหมู่ที่ 14
     
 
 นายสา  ศรีฟอง    นางสวรรณ์  มะณีสอน
สมาชิกสภาหมู่ที่ 15   สมาชิกสภาหมู่ที่ 15
     
   
นายบุญเรือง กระแส     นายสงกราน จันทร์ต้น
สมาชิกสภาหมู่ที่ 16   สมาชิกสภาหมู่ที่ 16
     
 
  นางปรัชญาพร ทองอินทร์   นางปราณี  มูลสี 
สมาชิกสภาหมู่ที่ 17   สมาชิกสภาหมู่ที่ 17
     

 
ผู้บริหาร

ผู้บริหาร อบต.นาป่า
โครงสร้าง อบต.แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.