ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

       
    นายเสกสรร  ปานนูน      
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา    
           
         
  นางศิริขวัญ  เจะดอเลาะ   น.ส.สรัญญาพร  จันทร์ปล้อง     
   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา    ผช.จพง.ศูนย์เยาวชน    
           
         
    น.ส.สำเภาทอง จันทร      
    ผช.จพง.ธุรการ      

 

 
โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด อบต.นาป่า
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคมCopyright © 2012 All Rights Reserved.