ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สภาพทั่วไป อบต.นาป่า

 
สภาพทั่วไป
            องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539   มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
 ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ตั้งอยู่ เลขที่ 18  หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประมาณ 15 กิโลเมตร มีถนนลาดยางสายหลักติดต่อกับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 2 เส้นทาง
อาณาเขต
                        ทิศเหนือ             ติดต่อกับ            ตำบลบ้านโคก และ ตำบลดงมูลเหล็ก
                        ทิศใต้                ติดต่อกับ            ตำบลตะเบาะ และตำบลน้ำร้อน
                        ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ            ตำบลห้วยใหญ่ และ จังหวัดชัยภูมิ
                        ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ            ตำบลชอนไพร และ ตำบลสะเดียง
            พื้นที่
            องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า มีเนื้อที่ประมาณ 85,625 ไร่ หรือคิดเป็น  137 ตารางกิโลเมตรโดยมีพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ประกอบอาชีพ 56 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ป่าสาธารณะ 81 ตารางกิโลเมตร
            สภาพภูมิประเทศ
            องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงภูเขา ซึ่งกั้นเขตแดนกับจังหวัดชัยภูมิ มีต้นน้ำจากเขาโนนเสาธง เขาตาดหมอก ไหลผ่านตำบลนาป่า โดยแยกเป็นลำน้ำหลายสาย ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเพชรบูรณ์ และกั้นเขตแดนระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่ากับองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง
           จำนวนหมู่บ้าน
            องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า แบ่งการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องที่ มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555)
หมู่ที่ 1 บ้านนาป่า                      โดยมี
นายสุนทร ตาทิพย์                       เป็น       ผู้ใหญ่บ้าน
นายวิเชียร แสงมณี                      เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสถิต โป้ทอง                         เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2 บ้านบง              โดยมี
ร.ต.ปิ่นโทน คำพาณิชย์                 เป็น       ผู้ใหญ่บ้าน
นายบุญเทียน คำพาณิชย์               เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประสิทธิ์ สวนหอม                  เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 3 บ้านเฉลียงลับ                  โดยมี
นายอดุลย์ นนทะโคตร                  เป็น       ผู้ใหญ่บ้าน
นายบุญทำ บุ้งจันทร์                     เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายปรีชา ทองมา                        เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4 บ้านชอน           โดยมี
นายเจริญชัย   มาพรม                   เป็น       ผู้ใหญ่บ้าน
นายสมคิด ปิ่นโทน                       เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายธวัฒ คำมูล                           เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 5 บ้านปากน้ำใต้               โดยมี
นายวิหาร จำเริญสุข                     เป็น       ผู้ใหญ่บ้าน
นายสมหวัง แก้วนิมิตร                  เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมาน โทเพชร          เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 6 บ้านเฉลียงลับเหนือ        โดยมี
นายสุดใจ ทองสิทธิ์                     เป็น       ผู้ใหญ่บ้าน
นายกงทอง แพทย์ชัยโย               เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนิตย์ ดวงอุปะ            เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                        หมู่ที่ 7 บ้านเฉลียงลับใต้                         โดยมี
นายสายัณห์ ขุมทรัพย์                  เป็น       ผู้ใหญ่บ้าน
นายสมุน นันตะวงค์                      เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบุญเรือง บุญมา         เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 8 บ้านปากน้ำเหนือ                       โดยมี
นางเพชรทอง   เจริญสาร              เป็น       ผู้ใหญ่บ้าน
นายอนุสรณ์ เจริญสาร                  เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสงกรานต์ เกรียงไกรศักดิ์         เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 9 บ้านกกไทร        โดยมี
นายศิลชัย สำเภา                         เป็น       กำนัน
นายส่วน พิมเสนา                         เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     - ว่าง -                      เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเหน     โดยมี
นายทองใบ   มีบาง                       เป็น       ผู้ใหญ่บ้าน
นางศุภวรรณ สำเภา                      เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายหลอด พันจันทร์         เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 11 บ้านคลองป่าสัก           โดยมี
นายพงษ์ ขวัญเจริญ                     เป็น       ผู้ใหญ่บ้าน
นางกำไร พรานช้าง                      เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                        นางลำพึง จันทา                         เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 12 บ้านปากน้ำกลาง         โดยมี
นางเรียน ลานจันทร์                      เป็น       ผู้ใหญ่บ้าน
นายสมบูรณ์ สุวรรณกุล                 เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
น.ส.ปุญชรัสมิ์ วีราพรนุวัฒน์           เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หมู่ที่ 13 บ้านนาเจริญ     โดยมี
นายละมัย โพล้งสกุล                    เป็น       ผู้ใหญ่บ้าน
นายถวิล พูดคล่อง                       เป็น       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายยุท คลังเงิน              เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 14 บ้านป่าเสน่ห์              โดยมี
นายจำนงค์ น้อยทอง                    เป็น       ผู้ใหญ่บ้าน
นายจำรัส   กลมกอม                    เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     - ว่าง -                      เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 15 บ้านน้ำก้อพัฒนา         โดยมี
นายบัวเรียน ภักดิ์ใส                     เป็น       ผู้ใหญ่บ้าน
นายสา ศรีฟอง                            เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสวรรณ์ มะณีสอน        เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 16 บ้านเฉลียงลับใหม่       โดยมี
นายลมัด กระสาย                        เป็น       ผู้ใหญ่บ้าน
นายสงกราน จันทร์ต้น                   เป็น       รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชลาวุธ มั่นคง                         เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 17 บ้านปากน้ำพัฒนา       โดยมี
นายสมควร ทาทอน                      เป็น       ผู้ใหญ่บ้าน
นายแสน สุขอ่วม                         เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางปราณี มูลสี                           เป็น       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
จำนวนประชากร
ในพื้นที่ตำบลนาป่ามีประชากรทั้งสิ้น 12,693 คน แยกเป็นชาย 6,115 คน หญิง 6,578 คน จำนวนครัวเรือน 3,829 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 93 คน/ตารางกิโลเมตร      (ข้อมูล ณ วันที่      14 พฤษภาคม 2555  : กรมการปกครอง)

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป

ประวัติ อบต.นาป่า
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.นาป่า
สภาพทางสังคม อบต.นาป่า
โครงสร้างพื้นฐาน อบต.นาป่า
ข้อมูลอื่นๆ อบต.นาป่าCopyright © 2012 All Rights Reserved.