ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.นาป่า

 
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
- ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                     5          แห่ง
- ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่                   1          แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม                   1          แห่ง
- โรงสีขนาดกลาง - เล็ก    15         แห่ง
สถานที่ท่องเที่ยว
- อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป

ประวัติ อบต.นาป่า
สภาพทั่วไป อบต.นาป่า
สภาพทางสังคม อบต.นาป่า
โครงสร้างพื้นฐาน อบต.นาป่า
ข้อมูลอื่นๆ อบต.นาป่าCopyright © 2012 All Rights Reserved.