ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สภาพทางสังคม อบต.นาป่า

 
สภาพทางสังคม            
การศึกษา
- สถานศึกษาระดับมัธยม                                      1          แห่ง
- สถานศึกษาระดับอนุบาล - ประถมศึกษา                6          แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                            4          แห่ง
- กศน.ตำบลนาป่า                                               1          แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- มีจำนวนวัด 13 แห่ง และสำนักสงฆ์ 3 แห่ง
            สาธารณสุข
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า                  จำนวน  1         แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน                                         จำนวน   5        แห่ง
- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน                              จำนวน  150      คน
            ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- หน่วยบริการประชาชนตำบลนาป่า (ตู้ยามตำรวจ)                   1          แห่ง
- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.นาป่า                1          แห่ง
- รถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์                                               1          คัน
 การเกษตร
- ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล              1          แห่ง

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป

ประวัติ อบต.นาป่า
สภาพทั่วไป อบต.นาป่า
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.นาป่า
โครงสร้างพื้นฐาน อบต.นาป่า
ข้อมูลอื่นๆ อบต.นาป่าCopyright © 2012 All Rights Reserved.