ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โครงสร้างพื้นฐาน อบต.นาป่า

 
โครงสร้างพื้นฐาน
             การคมนาคม
            - ถนนลาดยาง                                       10                     สาย      
            - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)               68                     สาย
            - ถนนลูกรัง                                         109                     สาย
            - ถนนหินคลุก                                         3                      สาย
            - ถนนดิน                                             13                      สาย
             การไฟฟ้า
            - ประชากรมีไฟฟ้าใช้        3,591    ครัวเรือน
             แหล่งน้ำ
            - คลอง                         10                    แห่ง
            - แม่น้ำ                         1                      แห่ง
            - อ่างเก็บน้ำ                   3                      แห่ง
            - สระเก็บน้ำ                   25                     แห่ง
            - ประปาหมู่บ้าน                8                     แห่ง

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป

ประวัติ อบต.นาป่า
สภาพทั่วไป อบต.นาป่า
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.นาป่า
สภาพทางสังคม อบต.นาป่า
ข้อมูลอื่นๆ อบต.นาป่าCopyright © 2012 All Rights Reserved.