ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลอื่นๆ อบต.นาป่า

 
ข้อมูลอื่น ๆ
             มวลชนที่จัดตั้ง
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาป่า         
            - กลุ่มทำนานาป่า                        
            - กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ                               
            - กลุ่มกองทุนปุ๋ยตำบลนาป่า                      
-  กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน                          
- กลุ่มลูกเสือชาวบ้านตำบลนาป่า                
- ศูนย์เยาวชนตำบลนาป่า                  
- เครือข่ายยุติธรรมชุมชน                         
- กลุ่มกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตำบลนาป่า 
- กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนตำบลนาป่า
- กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลนาป่า
- เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนตำบลนาป่า
- กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
- กองทุนสุขภาพชุมชนตำบลนาป่า
- กลุ่มทอผ้าบ้านเฉลียงลับ
- เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลนาป่า
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนาป่า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.ต.)
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่บ้าน ตำบล

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป

ประวัติ อบต.นาป่า
สภาพทั่วไป อบต.นาป่า
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.นาป่า
สภาพทางสังคม อบต.นาป่า
โครงสร้างพื้นฐาน อบต.นาป่าCopyright © 2012 All Rights Reserved.