ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

         
    นางอภิญญา  ปานนูน      
    ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุข      
           
       
    น.ส.ชุตินารถ  กระทู้      
    ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
 
   
         
       
     น.ส.พชร กลมเกลียว    
    คนงานทั่วไป    

 
โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด อบต.นาป่า
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคมCopyright © 2012 All Rights Reserved.